Stream Rekomendacji ESC 2020   Stream Edukacyjny
  11.06.2021 r. (piątek)
10:00-11:30 WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE    
11:30-11:45 PRZERWA
11:45-13:15 Egzamin praktyczny z kardiologii

Cześć pierwsza – czego oczekuję od zdającego?
1. Echokardiografia.
2. Angiografia.
3. EKG.

Część druga – omówienie przypadków z komentarzem ekspertów
1. Przypadek nr 1 – Przewlekły zespół wieńcowy.
2. Przypadek nr 2 – Ostry zespół wieńcowy.
3. Przypadek nr 3 – Ostra niewydolność serca. 
  Zabiegi strukturalne - propozycja algorytmów leczenia, monitorowania i opieki długofalowej.

1. Walwuloplastyka aortalna u dorosłego.
2. Czy postępowanie po TAVI różni się zależności u pacjenta niskiego, umiarkowanego i wysokiego ryzyka.
3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka.
4. Zapinka w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
13:15-13:35 PRZERWA
13:35-13:45 Otwarcie 84 Konferencji Wiosennej PTK i XIII Konferencji "Kardiologii Polskiej"    
13:45-14:45 Współczesne możliwości terapeutyczne leczenia niewydolności serca

1. Optymalne postępowanie z chorym z niewydolnością serca ze redukowana frakcją wyrzutową lewej komory.
2. Czy mamy postęp w leczeniu chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.
3. Jak dobrze leczyć chorych z chorobami spichrzeniowymi.
4. Możliwości terapeutyczne leczenia zapalenia mięśnia sercowego.
5. Możliwości terapeutyczne leczenia kardiomiopatii przerostowej. 
  Problemy kardiologiczne w przypadkach klinicznych

1. Pacjent hipercholesterolemią rodziną i hiperurykemią - jak postępować? Jak leczyć?
2. Pacjent z zatorowości płucną i trombofilią - czy i jak stosować NOAC?
3. Młoda kobieta z objawem Raynauda i chromaniem przestankowym kończyn górnych - czy powinniśmy odnowić swoją wiedzę o zespole górnego otworu klatki piersiowej?
4. Kobieta po koronarografii z prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych zmienia kardiologa, bo poprzedni nie pomógł: INOCA vs. MINOCA.
14:45-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Sesja Plenarna PTK 1 pod egidą Sekcji Kardiologii Sportowej
Wytyczne ESC 2020 - Stanowisko dotyczące kardiologii sportowej i aktywności fizycznej u chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

1. Unikanie bezczynności – nowy trend w wytycznych ESC 2020 r.
2. Rekomendacje aktywności fizycznej  u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca – dlaczego warto?
3. Pacjent z zespołem  wieńcowym – zalecenia dotyczące  uprawiania sportu.
4. Miejsce magnetycznego rezonansu serca w stratyfikacji ryzyka u zawodnika z kardiomiopatią lub arytmią komorową - kiedy i u kogo wykonać?
5. Kryteria indywidualnej oceny dorosłych z wadą wrodzona serca przed podjęciem aktywności fizycznej.
6. Zalecenia dotyczące aktywności sportowej w szczególnych warunkach środowiska – nowe obszary wytycznych.
7. Dyskusja z udziałem panelu ekspertów
  Sesja Kardiologii Polskiej
Rok 2020 w Kardiologii  Polskiej

1. Czekając na rekordowy IF.
2. Pandemia COVID-19 w Kardiol Polskiej.
3. Praktyczne wskazówki dla autorów - jak zwiększyć szanse publikacji artykułu w KP?
- Nowatorstwo - jak je podkreślić?
- Dobór formatu do treści.
- Właściwa konstrukcja artykułu.
- Analiza statystyczna i jej opis.
16:30-16:45 PRZERWA
16:45-18:15 Sesja Plenarna 2: Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Rytmu Serca 
Wytyczne ESC migotanie przedsionków - z czym się nie zgadzam, czego brakuje

1. Nie każde "migotanie" przedsionków to migotanie - najczęstsze błędy w ocenie EKG.
2. NOAC - nie zawsze i nie wszędzie.
3. Czy rzeczywiście już czas na ablację jako terapię I rzutu w leczeniu migotania przedsionków?
4. Czy to już czas, by pacjent sam rozpoznawał migotanie? Watche i inne device.
  Sesja „Klubu 30” PTK
Platforma Współpracy Naukowej „Klubu 30” - wyniki pierwszych rejestrów wieloośrodkowych

1. Czym jest Platforma Współpracy Naukowej? Rejestr LATTEE - największy polski rejestr przezprzełykowych badań echokardiograficznych u pacjentów z migotaniem przedsionków.
2. Rywaroksaban w dawce naczyniowej - jak postępować u pacjenta z chorobą wieńcową?
3. Kardiowersja farmakologiczna migotania przedsionków a choroby towarzyszące - wyniki badania CANT.
4. Polska populacja chorych z migotaniem przedsionków - założenia i wyniki rejestru POL-AF.

18:15-18:30 PRZERWA
18:30-20:00 Sesja satelitarna 1   Sesja Asocjacji Niewydolności Serca
Pacjent z niewydolnością serca w czasie pandemii COVID-19 (z uwzględnieniem przypadków)

1. Pacjent z niewydolnością serca a możliwości terapeutyczne.
2. Pacjent z niewydolnością serca a ryzyko powikłań (rehospitalizacje, zgony).
3. Pacjent z niewydolnością serca a szczepienia.
4. Pacjent z niewydolnością serca i COVID-19.
Dyskusja podsumowująca
 
  12.06.2021 r. (sobota)
9:00-10:30 Warsztaty EKG    
10:30-10:45 PRZERWA
10:45-12:15 Sesja Plenarna PTK 3: pod egidą AISN
Wytyczne ESC 2020: Postępowanie u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST - od rozpoznania do leczenia

1. OZW bez uniesienia odcinka ST – epidemiologia, obraz kliniczny i rozpoznanie w oparciu o współczesne metody diagnostyczne.
2. Kliniczne skale oceny ryzyka.
3. Leczenie przeciwzakrzepowe w OZW bez uniesienia odcinka ST.
4. Inwazyjna koronarografia i rewaskularyzacja – kiedy, komu, jak?
5. Szczególne populacje chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST.
6. Długoterminowe postępowanie w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – zmiana stylu życia i leczenie farmakologiczne. 
  Dylematy farmakoterapii praktykującego kardiologa

1. Rywaroksaban w dawce naczyniowej - jak postępować u pacjenta poddawanego planowej angioplastyce wieńcowej?
2. Tikagrelor, prasugrel, a może jednak stary dobry klopidogrel - wytyczne a wyniki badań klinicznych.
3. U jakiego pacjenta w praktyce kardiologa inwazyjnego pomyśleć o zastosowaniu inhibitorów PCSK9?
4. Flozyny - czy faktycznie przełom w kardiodiabetologii? 
12:15-12:30 PRZERWA
12:30-14:00 Sesja satelitarna 2   Kardiologia jednego dnia – świat po pandemii COVID-19

1. Możliwości elektrofizjologii. 
2. Zabiegi kardiologii inwazyjnej. 
3. Kompleksowa ocena nieinwazyjna. 
4. Diagnostyka echokardiograficzna.
14:00-14:15 PRZERWA
14:15-15:45 Sesja Plenarna PTK 4. Wytyczne ESC: Zalecenia ESC 2020 - postępowanie z dorosłymi z wadą wrodzoną serca  z analizą wybranych przypadków klinicznych

1. Zasady organizacji opieki nad dorosłymi z wadami wrodzonymi serca.
2. Zaburzenia rytmu i ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorego z wadą wrodzoną serca.
3. Zwężenie drogi odpływu lewej komory i aortopatie.
4. Rozpoznawanie nadciśnienia płucnego i jego znaczenie w leczeniu wad przeciekowych.
  Kiedy klasyczna kardiochirurgia nie może pomóc...

1. Ciężka niedomykalność mitralna.
2. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa.
3. Stenoza zastawki aortalnej.
4. Wady wrodzone u dorosłych. 
15:45-16:00 PRZERWA
16:00-17:30 Sesja satelitarna 3   Sesja satelitarna 4
17:30-17:45 PRZERWA
17:45-19:15 Sesja dotycząca Platformy Naukowej PTK   Sesja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie pacjentów kardiologicznych dzisiaj i jutro